Dokumentace šablony třídy CApplication< T >

Jádro aplikace. ...

#include <Application.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CApplication< T >
CSingleton< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void init (int *argc, char **argv)
bool initDevIL (void)
void initManagers ()
void run (void)
void changeState (int state)
 CApplication (void)
 ~CApplication (void)
void setTitle (string str)
void setTitle (const char *str)
string getTitle ()
virtual void terminate ()

Statické veřejné metody

static void clear (void)

Chráněné metody

void loadResources (void)
virtual void loadTextures (void)=0
virtual void loadFonts (void)=0
virtual void createScenes ()=0
void mouseMove (int x, int y)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void keyboardSpecial (int key, int x, int y)
void timer (int value)
void renderScene (void)
void changeSize (int width, int height)
bool isCallTerminate ()
void cleanUp ()

Statické chráněné metody

static void mouseMoveWrapper (int x, int y)
static void mouseButtonsWrapper (int button, int state, int x, int y)
static void keyboardWrapper (unsigned char key, int x, int y)
static void keyboardSpecialWrapper (int key, int x, int y)
static void renderSceneWrapper (void)
static void changeSizeWrapper (int width, int height)
static void timerWrapper (int value)

Chráněné atributy

string m_title
bool m_terminate
CGameStateManagerm_gameStateManager

Detailní popis

template<class T>
class CApplication< T >

Jádro aplikace.

Jedná se o třídu starající se o správu celé aplikace.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

template<class T >
CApplication< T >::CApplication ( void   )  [inline]

Konstruktor

template<class T >
CApplication< T >::~CApplication ( void   )  [inline]

Destruktor


Dokumentace k metodám

template<class T >
void CApplication< T >::changeSize ( int  width,
int  height 
) [inline, protected]

Změna velikosti okna

Parametry:
width 
height Změma velikosti okna
width 
height 
template<class T >
void CApplication< T >::changeSizeWrapper ( int  width,
int  height 
) [inline, static, protected]

Změna velikosti okna

Parametry:
width 
height 
template<class T >
void CApplication< T >::changeState ( int  state  )  [inline]

Změní scénu hry

Parametry:
state - identifikátor scény v manažeru scén
template<class T >
void CApplication< T >::cleanUp (  )  [inline, protected]

Uvolnění zdrojů aplikace

template<class T >
void CApplication< T >::clear ( void   )  [inline, static]

Uvolnění zdrojů aplikace

Dealokace alokovaných prostředků

template<class T>
virtual void CApplication< T >::createScenes (  )  [protected, pure virtual]

Vytvoří scény hry

Implementováno v SokobanGame.

template<class T>
string CApplication< T >::getTitle (  )  [inline]

Vrátí titulek aplikace

Návratová hodnota:
template<class T >
void CApplication< T >::init ( int *  argc,
char **  argv 
) [inline]

Inicializuje aplikaci

Parametry:
argc 
argv Inicializace knihoven
argc 
argv 
template<class T >
bool CApplication< T >::initDevIL ( void   )  [inline]

Inicializuje knihovnu DevIL - slouží k načítání a manipulaci obrázků

Návratová hodnota:

Inicializace knihovny DevIL - slouží k načítání obrázků z externích zdrojů Podrobnosti: http://openil.sourceforge.net/

Návratová hodnota:
template<class T >
void CApplication< T >::initManagers (  )  [inline]

Inicializace manažerů zdrojů - textury, objekty, písma

template<class T>
bool CApplication< T >::isCallTerminate (  )  [inline, protected]

Vrátí zdali bylo požádáno o ukončení aplikace

Návratová hodnota:
template<class T >
void CApplication< T >::keyboard ( unsigned char  key,
int  x,
int  y 
) [inline, protected]

Zachytí událost stisknutí klávesy - ASCII

Parametry:
key 
x 
y Obsluha klávesnice - ASCII
key 
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::keyboardSpecial ( int  key,
int  x,
int  y 
) [inline, protected]

Zachytí událost stistknutí klávesy - kurzory, F1, F2, ...

Parametry:
key 
x 
y Obsluha klávesnice - speciální (F1, F2, kurzory)
key 
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::keyboardSpecialWrapper ( int  key,
int  x,
int  y 
) [inline, static, protected]

Obsluha klávesnice - speciální

Parametry:
key 
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::keyboardWrapper ( unsigned char  key,
int  x,
int  y 
) [inline, static, protected]

Obsluha klávesnice - ASCII

Parametry:
key 
x 
y 
template<class T>
virtual void CApplication< T >::loadFonts ( void   )  [protected, pure virtual]

Načte písma

Implementováno v SokobanGame.

template<class T >
void CApplication< T >::loadResources ( void   )  [inline, protected]

Načte základní zdroje aplikace

Načtení základních zdrojů - písma, textury

template<class T>
virtual void CApplication< T >::loadTextures ( void   )  [protected, pure virtual]

Načte textury

Implementováno v SokobanGame.

template<class T >
void CApplication< T >::mouseButtons ( int  button,
int  state,
int  x,
int  y 
) [inline, protected]

Zachytí událost stisknutí tlačítka myši

Parametry:
button 
state 
x 
y Obsluha tlačítek myši
button 
state 
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::mouseButtonsWrapper ( int  button,
int  state,
int  x,
int  y 
) [inline, static, protected]

Obsluha tlačítek myši

Parametry:
button 
state 
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::mouseMove ( int  x,
int  y 
) [inline, protected]

Zachytí událost pohybu myši

Parametry:
x 
y Obsluha pohybu myši
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::mouseMoveWrapper ( int  x,
int  y 
) [inline, static, protected]

Obsluha pohybu kurzoru

Parametry:
x 
y 
template<class T >
void CApplication< T >::renderScene ( void   )  [inline, protected]

Vykreslení aktuální scény

Vykreslení scény

template<class T >
void CApplication< T >::renderSceneWrapper ( void   )  [inline, static, protected]

Vykreslení scény

template<class T >
void CApplication< T >::run ( void   )  [inline]

Spustí smyčku aplikace

Spustí hlavní smyčku aplikace

template<class T>
void CApplication< T >::setTitle ( const char *  str  )  [inline]

Nastaví titulek okna aplikace

Parametry:
str - titulek
template<class T>
void CApplication< T >::setTitle ( string  str  )  [inline]

Nastaví titulek okna aplikace

Parametry:
str - titulek
template<class T >
void CApplication< T >::terminate (  )  [inline, virtual]

Ukončí aplikaci

template<class T >
void CApplication< T >::timer ( int  value  )  [inline, protected]

Časovač

Parametry:
value 
template<class T >
void CApplication< T >::timerWrapper ( int  value  )  [inline, static, protected]

Časovač

Parametry:
value 

Dokumentace k datovým členům

template<class T>
CGameStateManager* CApplication< T >::m_gameStateManager [protected]

Manažer scén

template<class T>
bool CApplication< T >::m_terminate [protected]

Ukončení aplikace

template<class T>
string CApplication< T >::m_title [protected]

Titulek okna


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3